top of page

Publications by Year: 2020|2019|2018|2017|Before 2017 

2018     

(* corresponding author; # equal contribution)

28. Dawei Jiang, Hyung-Jun Im1, Madeline E. Boleyn, Christopher G. England, Dalong Ni, Lei Kang, Jonathan W. Engle, Peng Huang, Xiaoli Lan, and Weibo Cai Efficient renal clearance of DNA tetrahedron nanoparticles enables quantitative evaluation of kidney function. Nano Research 2018, 12, 637-642.

27. Jing Wang, Dalong Ni, Zhiwei Shen, Yan Ren, Yanyan Liu, Wenpei Fan, Yue Wu, Guishan Zhang, Hua Zhang, Renhua Wu, Xiaoyuan Feng, Wenbo Bu,* and Zhenwei Yao,* Exogenous Amino Acid-Loaded Nanovehicles: Stepping across Endogenous Magnetic Resonance Spectroscopy. Advanced Healthcare Materials 2018, 1800317.

bottom of page