top of page

 Selected Publications

(* corresponding author; # equal contribution)

 

31. L. Sun, H. Gao, H. Wang, J. Zhou, X., Y. Jiao, X. Qin, D. Ni* and X. Zheng* Nanoscale Metal-Organic Frameworks-Mediated Degradation of Mutant p53 Proteins and Activation of cGAS-STING Pathway for Enhanced Cancer Immunotherapy Adv Sci. 2024: e2307278


30.    Z. Liu, Z. Fu, M. Zhao, H. Wang, X. Ji, J. Zhou, W. Gu, Y. Gu, D. Ni*, W. Tang. Calcium Peroxide Nanoparticles Induce Endoplasmic Reticulum Stress for Enhanced Radiation Therapy of Osteosarcoma. Nano Today. 2024, 54,102136


29. J. Wang, H. Guo, H. Wang, Z. Yao, X. Ji, Y. Sheng, Y. Zhang, H. Wang, X. Fang, Y. Luo, D. Ni*. NaGdF4-Based Magnetic Resonance Nanoprobes for Qualitative Inflammation Imaging in Glioma: Hot or Cold? Chemical Engineering Journal. 2024, 479,147916

 

28.    J. Yan, Z. Tang, Y. Li, H. Wang, J.C. Hsu, M. Shi, Z. Fu, X. Ji, W. Cai, D. Ni*, J. Qu. Molybdenum Nanodots for Acute Lung Injury Therapy. ACS Nano. 2023, 17: 23872-23888

27. Y. Li, X. Tan, H. Wang, X. Ji, Z. Fu, K. Zhang, W. Su, J. Zhang, D. Ni*. Spectral Computed Tomography-Guided Photothermal Therapy of Osteosarcoma by Bismuth Sulfide Nanorods. Nano Research. 2023, 16 (7): 9885-98933

 

26. Z. Fu, Z. Liu, J. Wang, L. Deng, H. Wang, W. Tang, D. Ni*. Interfering Biosynthesis by Nanoscale Metal-Organic Frameworks for Enhanced Radiation Therapy. Biomaterials. 2023, 295: 122035

25. H. Chen, T. Ye, F. Hu, K. Chen, B. Li, M. Qiu, Z. Chen, Y. Sun, W. Ye, H. Wang, D. Ni*, L. Guo. Urchin-Like Ceria Nanoparticles for Enhanced Gene Therapy of Osteoarthritis. Sci Adv. 2023, 9, eadf0988

24. Z. Fu, K. Li, H. Wang, Y. Li, J. Zhang, J. Zhou, J. Hu, D. Xie, D. Ni* Spectral Computed Tomography-Guided Radiotherapy of Osteosarcoma Utilizing Bioi Nanosheets. Acta Biomaterialia. 2023, 166: 615-626 

23. Chen Zhang, Han Wang, Xinhui Yang, Zi Fu, Xiuru Ji, Yifan Shi, Jie Zhong, Weiguo Hu*, Youqiong Ye*, Zhengting Wang*, Dalong Ni* Oral Zero-Valent-Molybdenum Nanodots for Inflammatory Bowel Disease Therapy. Science Advances 2022 8, eabp9882.

22. Hao Fu, Lingtian Wang, Qunqun Bao, Dalong Ni*, Ping Hu,* and Jianlin Shi* Acid Neutralization and Immune Regulation by Calcium−Aluminum-Layered Double Hydroxide for Osteoporosis Reversion. Journal of the American Chemical Society 2022 DOI: 10.1021/jacs.2c00749. (IF=16.383)

 

21. Han Wang, Jinxiao Guo, Wilson Lin, Zi Fu, Xiuru Ji, Bo Yu, Min Lu, Wenguo Cui, Lianfu Deng, Jonathan W. Engle, Zhiyuan Wu*, Weibo Cai*, Dalong Ni* Open-shell Nanosensitizers for Glutathione Responsive Cancer Sonodynamic Therapy. Advanced Materials 2022, e2110283.(IF=32.086)

20. Carolina A. Ferreira, Shreya Goel, Emily B. Ehlerding, Zachary T. Rosenkrans, Dawei Jiang, Tuanwei Sun, Eduardo Aluicio-Sarduy, Jonathan W. Engle, Dalong Ni*, Weibo Cai* Ultrasmall Porous Silica Nanoparticles with Enhanced Pharmacokinetics for Cancer Theranostics. Nano Letters 2021, 21, 4692-4699

19.  Dawei Jiang, Zachary T. Rosenkrans, Dalong Ni*, Jing Lin, Peng Huang*, Weibo Cai* Nanomedicines for Renal Management: From Imaging to Treatment. Accounts of Chemical Research 2020. 

18. Weiyu Chen, Dalong Ni*, Zachary T. Rosenkrans, Tianye Cao, and Weibo Cai*Smart H2S-Triggered/Therapeutic System (SHTS)-Based Nanomedicine. Advanced Science 2019, 1901724. 

17. Shiyong Li, Dawei Jiang, Emily B. Ehlerding, achary T. Rosenkrans, onathan W. Engle, Ye Wang, Huisheng Liu, Dalong Ni* , and Weibo Cai*, Intrathecal Administration of Nanoclusters for Protecting Neurons against Oxidative Stress in Cerebral Ischemia/Reperfusion Injury. ACS Nano 2019. 13, 13382-13389. 

16. Dalong Ni, Hao Wei, Weiyu Chen, Qunqun Bao, Zachary T. Rosenkrans, Todd E. Barnhart, Carolina A. Ferreira, Yanpu Wang, Tuanwei Sun, Dawei Jiang, Shiyong Li, Tianye Cao, Zhaofei Liu, Jonathan W. Engle, Ping Hu,* Xiaoli Lan,* and Weibo Cai, *  Ceria Nanoparticles Meet Hepatic Ischemia-Reperfusion Injury: The Perfect Imperfection. Advanced Materials 2019, e1902956. 

15. Dalong Ni, Emily B. Ehlerding, and Weibo Cai* Multimodality Imaging Agents with PET as the Fundamental Pillar. Angewandte Chemie International Edition 2019, 58, 2570-2579. 

14. Carolina A. Ferreira; Dalong Ni*; Zachary T. Rosenkrans; Weibo Cai. Radionuclide-Activated Nanomaterials and Their Biomedical Applications. Angewandte Chemie International Edition 2019, 58, 13232-13252. 

13. Dalong Ni, Dawei Jiang, Christopher J. Kutyreff, Jianhao Lai, Yongjun Yan, Todd E. Barnhart, Bo Yu, Hyung-Jun Im, Lei Kang, Steve Y. Cho, Zhaofei Liu, Peng Huang, Jonathan W. Engle, and Weibo Cai,* Molybdenum-Based Nanoclusters Act as Antioxidants and Ameliorate Acute Kidney Injury in Mice. Nature Communications 2018, 9, 5421. 

12. Dalong Ni, Carolina A. Ferreira, Todd E. Barnhart, Virginia Quach, Bo Yu, Dawei Jiang, Weijun Wei, Huisheng Liu, Jonathan W. Engle, Ping Hu,* and Weibo Cai,* Magnetic Targeting of Nanotheranostics Enhances Cerenkov Radiation-Induced Photodynamic Therapy. Journal of the American Chemical Society 2018, 140, 14971-14979. 

11. Dalong Ni, Dawei Jiang, Emily B. Ehlerding, Peng Huang, and Weibo Cai,* Radiolabeling Silica-Based Nanoparticles via Coordination Chemistry: Basic Principles, Strategies, and Applications. Accounts of Chemical Research. 2018. 51, 778-788. 

10. Dalong Ni, Dawei Jiang, Hyung-Jun Im, Hector F. Valdovinos, Bo Yu, Shreya Goel, Todd E. Barnhart, Peng Huang, and Weibo Cai,* Radiolabeled Polyoxometalate Clusters: Kidney Dysfunction Evaluation and Tumor Diagnosis by Positron Emission Tomography Imaging. Biomaterials 2018, 171, 144-152. 

9. Dalong Ni, Wenbo Bu,* Emily B. Ehlerding, Weibo Cai, and Jianlin Shi,* Engineering of Inorganic Nanoparticles as Magnetic Resonance Imaging Contrast Agents. Chemical Society Reviews 2017. 46, 7438-7468. (IF=60.615)

8. Dalong Ni, Dawei Jiang, Hector F. Valdovinos, Emily B. Ehlerding, Bo Yu, Todd E. Barnhart, Peng Huang, and Weibo Cai,* Bioresponsive Polyoxometalate Cluster for Redox-Activated Photoacoustic Imaging-Guided Photothermal Cancer Therapy Nano Letters 2017, 17, 3282-3289. 

7. Dalong Ni, Jiawen Zhang, Jing Wang, Ping Hu, Yingying Jin, Zhongmin Tang, Zhenwei Yao, Wenbo Bu,* and Jianlin Shi,* Oxygen Vacancy Enables Markedly Enhanced Magnetic Resonance Imaging-Guided Photothermal Therapy of a Gd3+-Doped Contrast Agent, ACS Nano 2017, 11, 4256-4264. 

6. Dalong Ni, Zhiwei Shen, Jiawen Zhang, Chen Zhang, Meizhi Yi, Jing Wang, Renhua Wu, Zhenwei Yao, Wenbo Bu,* and Jianlin Shi Integrating Anatomic and Functional Dual-Mode Magnetic Resonance Imaging: Design and Applicability of a Bifunctional Contrast Agent ACS Nano, 2016, 10, 3783–3790.

5. Dalong Ni, Jiawen Zhang, Wenbo Bu,* Huaiyong Xing, Fang Han, Qingfeng Xiao, Zhengwei Yao, Feng Chen, Qianjun He, Jianan Liu, Shengjian Zhang, Wenpei Fan, Liangping Zhou, Weijun Peng, and Jianlin Shi,* Dual-Targeting Upconversion Nanoprobes across the Blood-Brain Barrier for Magnetic Resonance/Fluorescence Imaging of Intracranial Glioblastoma, ACS Nano, 2014, 8, 1231–1242. This research paper has been highlighted by the ChemistryViews website.

4. Dalong Ni, Wenbo Bu,* Shengjian Zhang, Xiangpeng Zheng, Ming Li, Huaiyong Xing, Qingfeng Xiao, Yanyan Liu, Yanqing Hua, Liangping Zhou, Wenjun Peng, Kuaile Zhao, and Jianlin Shi,* Single Ho3+-doped Upconversion Nanoparticles for High-performance T2-weighted Brain Tumor Diagnosis and MR/UCL/CT Multimodal Imaging, Advanced Functional Materials, 2014, 24, 6613-6620. This research paper has been chosen as Frontispiece.

3. Dalong Ni, Jiawen Zhang, Wenbo Bu,* Chen Zhang, Zhenwei Yao,* Huaiyong Xing, Jing Wamg, Fei Duan, Yanyan Liu, Wenpei Fan, Xiaoyuan Feng, and Jianlin Shi,* PEGylated NaHoF4 Nanoparticles as Contrast Agents for both X-ray Computed Tomography and Ultra-high Field Magnetic Resonance Imaging, Biomaterials. 2016, 76, 218-225. 

2. Yingying Jin#, Dalong Ni#, Lu Gao, Xianfu Meng, Yi Lv, Fang Han, Hua Zhang, Yanyan Liu, Zhenwei Yao, Xiaoyuan Feng, Wenbo Bu,* and Jiawen Zhang,* Harness the Power of Upconversion Nanoparticles for Spectral Computed Tomography Diagnosis of Osteosarcoma. Advanced Functional Materials 2018, 1802656. 

1. Jing Wang#, Dalong Ni#, Wenbo Bu,* Qian Zhou, Wenpei Fan, Yue Wu, Yanyan Liu,Lekagn Yin, Zhaowen Cui, Xiaoxue Zhang, Hua Zhang and Zhenwei Yao,* BaHoF5 Nanoprobes as High-Performance Contrast Agents for Multimodal CT Imaging of Ischemic Stroke, Biomaterials, 2015, 71, 110-118. 

bottom of page